Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Gminna Biblioteka Publiczna w Stróży – Kolonii

Informacje dotyczące dostępności podmiotu publicznego

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Gminnej Biblioteki Publicznej w Stróży – Kolonii

Gminna Biblioteka Publiczna w Stróży – Kolonii zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminnej Biblioteki Publicznej w Stróży – Kolonii.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-02-19
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-19

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Zamieszczone na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-19
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-02-19

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Lidia Płatek.
 • E-mail: bibliotekastroza@interia.pl
 • Telefon: 81 821 13 79

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor GBP w Stróży – Kolonii
 • Adres: ul. Akacjowa 2
  23-206 Stróża
 • E-mail: bibliotekastroza@interia.pl
 • Telefon: 81 821 13 79

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

- pomieszczenia Gminnej Biblioteki Publicznej znajdują się wewnątrz budynku Szkoły Podstawowej w Stróży ( budynek byłego Gimnazjum),
- pomieszczenia GBP znajdują się przy holu (ok. 1,5 m. szerokości) ,8 stopni od wejścia głównego do budynku,
- brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
- brak windy,
- brak pochylni, informacji głosowych i pętli indukcyjnych,
- parking przed budynkiem ogólnodostępny,
- brak wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych,
- brak możliwości wejścia z psem,
- brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.